Santa Cruz at Power Inn

Blake Johnson, Kevin Braun, Mikey Curtis, Dylan Williams, Eric Dressen and Erick Winkowski put four wheels to the 'crete in Sacramento for Santa Cruz.