Santa Cruz Welcomes Blake Johnson

Santa Cruz skateboards proudly introduces Blake Johnson to their team with three minutes of raw shredding.